Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut nodigt Nederlandse culturele organisaties uit om vóór 31 mei een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage van maximaal €2.500.- aan een bezoek van één of meerdere internationale gasten. Het meerdaags bezoek stimuleert internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming. Het bezoek dient plaats te vinden tussen 1 juli en 31 december 2019.

Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit, worden op verzoek van ambassades specifieke gasten uitgenodigd en biedt de Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen om een bijdrage aan te vragen voor het bezoek van een internationale gast. Het bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken

Wie kunnen aanvragen?

Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en die toegankelijk is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via de Open Call.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden van het bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut, dan kunt u contact opnemen met programmamanager Internationaal Bezoekersprogramma Kim Bouvy, k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl.

Voorwaarden

 • Er kan per organisatie per ronde één aanvraag worden ingediend voor een bijdrage van in totaal maximaal €2.500.- ex btw. De bijdrage dient ter bekostiging van reis- en verblijfkosten ten bate van een meerdaags bezoek van één of meerdere buiten Nederland gevestigde professional(s) zoals: ontwerpers, curatoren, directeuren, theoretici, beleidsmedewerkers, en journalisten werkzaam op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. De aanvragende organisatie dient zelf zorg te dragen voor een passend honorarium van de gast.
 • De aanvrager dient aannemelijk te maken dat het bezoek voor zowel de gast als de ontvangende partij (en diens publiek) van meerwaarde is en hoe het bezoekersprogramma voor de gast er uit ziet. Onder bezoekersprogramma wordt verstaan: bezoeken door één of meerdere niet-Nederlandse professionals aan een specifiek evenement/activiteit, het ontwerpveld, relevante overheidsorganisaties en andere gerelateerde culturele instituten binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur.
 • Het bezoek dient minstens aan één van de volgende criteria te voldoen:
 1. ter verdieping en verbreding van het eigen publiek toegankelijke programma: de gast is een autoriteit op een specifiek vakgebied of thematiek of juist nog niet bekend bij het Nederlandse publiek.
 2. ter versterking van de internationale contacten van zowel de aanvragende partij als de bezoeker: de gast is nog niet eerder/vaak in Nederland te gast geweest en (nog) niet in bezit van een uitgebreid netwerk in Nederland;
 3. ter bevordering van het opzetten of uitwerken van een specifiek samenwerkingsproject in/met Nederland.
 • De aanvraag dient de motivatie voor de voorgestelde gast te verduidelijken aan de hand van een korte bio en de link met het programma en de doelstellingen van de aanvragende organisatie.
 • Het evenement waarvoor de bezoeker wordt uitgenodigd (als spreker, gast) dient in de aanvraag te worden omschreven in aard, doel en bereik en beoogde doelgroepen.
 • De bezoeker dient afkomstig te zijn uit één van de volgende focuslanden die in het Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 2020 van de Rijksoverheid zijn vastgesteld: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. Aanvragen voor bezoekers uit andere landen worden niet gehonoreerd.
 • Kosten die worden vergoed zijn reiskosten (vlieg- treintickets, taxi) van, naar en in Nederland op basis van economy class/tweede klas, verblijfkosten (hotel), en bijkomende programmakosten (entreekosten overige bezoeken NL, (netwerk)diner). Kosten die niet worden vergoed: honorarium (bijv. voor het geven van een lezing/deelname meeting), visakosten, per diem, publiciteit en overige kosten ter financiering van het eigen evenement. Er dient een begroting meegestuurd te worden bij de aanvraag.
 • Het bezoek dient plaats te vinden tussen 1 juli en 31 december 2019.

Procedure

 • Het digitale formulier dient uiterlijk 31 mei 2019 te worden ingediend. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. Het advies is om de aanvraag eerder in te dienen, zodat eventuele terugkoppeling en aanpassing van de aanvraag nog mogelijk is. Mocht een aanvraag niet aan de voorwaarden voldoen, dan krijgt de aanvrager daarvan zo spoedig mogelijk bericht. 
 • Vragen kunnen worden gestuurd naar Kim Bouvy, programmamanager Internationaal Bezoekersprogramma, k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl.
 • Aanvragers krijgen per mail een bevestiging na het indienen van uw aanvraag.
 • Een commissie van experts op gebied van architectuur, design en digitale cultuur maakt een keuze uit de aanvragen. Er wordt naar gestreefd de toekenningen zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen over de verschillende disciplines en het land. De commissie bestaat deze ronde uit: Mathias Lehner (architect en programmamanager internationaal Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), Shirley Niemans (Studieleider BSc Crossover Creativity, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Maaike Roozenburg (ontwerper, hoofd Master-afdeling Industrial Design Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag) voorgezeten door Francien van Westrenen (hoofd Agentschap, het Nieuwe Instituut).
 • Aanvragers krijgen zo vroeg mogelijk in de tweede helft van juni bericht.
 • Het bezoek dient plaats te vinden tussen 1 juli en 31 december 2019.
 • Bij honorering wordt een overeenkomst afgesloten tussen Het Nieuwe Instituut en de aanvragende organisatie waarin de wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd.
 • Betaling geschiedt achteraf op basis van facturering van de werkelijk gemaakte kosten en bewijsstukken en bedraagt maximaal €2.500.- exclusief btw in totaal.
 • Afrekening en inhoudelijke rapportage dienen aan de hand van een format binnen één maand na afloop van het bezoek te worden afgerond en ingeleverd.
 • Na afloop van het bezoek wordt het bezoek geëvalueerd door zowel aanvrager als gast door middel van het invullen van een enquête.
 • De commissie honoreert aanvragen specifiek op de combinatie van aanvrager, te ontvangen gast(en) en het voorgestelde programma. Mocht, door omstandigheden, daar iets in veranderen, dan dient Het Nieuwe Instituut daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht te worden.
 • Is een aanvraag in een eerdere ronde afgewezen, dan kan deze opnieuw ingediend in de volgende ronde. Evaluaties van voorgaande bezoeken die gehonoreerd zijn, kunnen worden meegenomen in het oordeel bij een mogelijke nieuwe aanvraag van dezelfde organisatie.
 • Een organisatie kan per jaar maximaal €2.500.- ontvangen als bijdrage in de kosten van een bezoekersprogramma.
 • De financiële bijdrage die de Open Call biedt, is géén subsidie. De aanvragen worden beoordeeld en gewogen door een commissie, waarbij spreiding over de verschillende disciplines en het land wordt meegenomen. In geval van een afwijzing kunt u geen bezwaarschrift indienen.
 • Er is in deze ronde in totaal €15.000 beschikbaar.